Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Για την έκδοση της Άδειας Μικρής Κλίμακας απαιτούνται δύο ειδών δικαιολογητικά:

 • τα Γενικά Δικαιολογητικά τα οποία συνοδεύουν ανεξάρτητα του είδους των εργασιών το φάκελο σας και
 • τα Ειδικά Δικαιολογητικά τα οποία εξαρτώνται από το είδος των εργασιών που θέλετε να κάνετε.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση του ιδιοκτήτη
 • Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών (π.χ. Δασαρχείου, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κλπ), όπου αυτές απαιτούνται.
 • Τεχνική έκθεση μηχανικού
 • Βεβαίωση κτηματολογίου
 • Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος
 • Φωτογραφίες του ακινήτου
 • Προϋπολογισμός εργασιών
 • Αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
 • Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους
 • Κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας