Δικαιολογητικά Υπαγωγής

Η διαδικασία περιλαμβάνει πλήρη αρχιτεκτονική αποτύπωση του αυθαιρέτου με σχέδια κάτοψης και τομής και τεχνική έκθεση μηχανικού, δικαιολογητικά παλαιότητας π.χ. αεροφωτογραφίες και όποια άλλη μελέτη χρειαστεί π.χ. τοπογραφικό διάγραμμα ή στατική μελέτη.

Έτσι η δήλωση ενός αυθαιρέτου περιλαμβάνει

 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86* (εις διπλούν)
 • Την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 (κληρονόμοι ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις καταθέτουν συμπληρωματικά το Ε9 του αποβιώσαντος διακιοπάροχου).
 • Τεχνική Έκθεση μηχανικού
 • Φωτογραφίες
 • Οικοδομική άδεια
 • Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα περιέχεται το απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου για τις εντός σχεδίου περιοχές ενώ για τις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’ 87)
 • Αρχιτεκτονική κάτοψη
 • Σχέδια τομής
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης
 • Στατικός έλεγχος των παραβάσεων ή Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμοδίου.
 • Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής
 • Σε περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εφόσον υπάρχουν.