Διαδικασία Έκδοσης Π.Ε.Α.

Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

  • Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του ΠΕΑ.

  • Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης. 

  • Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.

  • Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α.

  • Ο επιθεωρητής παραδίδει το Π.Ε.Α επικυρωμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και υπογεγραμμένο, σφραγισμένο από το γραφείο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου