Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α), σύμφωνα με το νόμο 3661/2008, είναι ένα αναγνωρισμένο έγγραφο από το ΥΠΕΚΑ, που εκδίδεται από πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή και αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου – διαμερίσματος – καταστήματος για το οποίο εκδίδεται.Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι η αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου και ισχύει από την 1/1/2011 για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου και από την 9/1/2012 για την ενοικίαση.

Η έκδοσή του απαιτείται για όλα τα κτίρια των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ.).

Εκδίδοντας πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης το υφιστάμενο κτίριο κατατάσσεται σε κατηγορίες από το Α έως και το Η, ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του (π.χ. αντικατάσταση κουφωμάτων, εξωτερική θερμομόνωση, αντικατάσταση καυστήρα), χωρίς να είναι υποχρεωτική η υλοποίηση τους.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.