Ταυτότητα Κτιρίου-Αυτοτελούς Διηρεμένης Ιδιοκτησίας

 Όλα τα κτίρια ή οι διηρημένες ιδιοκτησίες που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται  με βάση οικοδομική άδεια καθώς και κτίρια ή διηρημένες ιδιοκτησίες για τα  οποία επιτρέπεται η διενέργεια εμπράγματων δικαιοπραξιών πρέπει να  προχωρήσουν στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα.

Η ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Η.Τ.Κ. είναι ο πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος ενός κτιρίου/μιας αυτοτελούς διαιρεμένης ιδιοκτησίας ή ακόμη και ενός αδόμητου οικοπέδου/χωραφιού

Πότε πρέπει να εκδοθεί : 

 • Κατά τη μεταβίβαση όλων των ακινήτων

 • Για να ολοκληρωθεί και να εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση τα αυθαίρετα κατηγορίας 4. Εξαιρούνται όσα βρίσκονται εντός προκηπίου.

 • Για όλα τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες

 • Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (π.χ. προσθήκη ορόφου, ριζική ανακαίνιση, κ.λπ.)

 • Για τα δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία κ.λπ. εντός 5ετίας.

Ποιος την εκδίδει;

Εκδίδεται από εξουσιοδοτημένους μηχανικούς, τους οποίους ορίζουν οι ιδιοκτήτες της εκάστοτε ιδιοκτησίας. 

Πόσο διαρκεί;

Μετά τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών εκδίδεται Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας.

Το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας φέρει μοναδικό αριθμό και λαμβάνει κλειδί γνησιότητας. Ουσιαστικά το Πιστοποιητικό Πληρότητας αποτελεί το έγγραφο που θα χρησιμοποιείται σε όλες τις δικαιοπραξίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και αντικαθιστά την απαίτηση για βεβαίωση μηχανικού περί αυθαιρεσιών, ενώ προσαρτά και το ενεργειακό πιστοποιητικό.

Η διάρκεια ισχύος του είναι 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία αυτοψίας.

Oταν χρειαστεί νέο Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας η διαδικασία δεν χρειάζεται να γίνει όλη από την αρχή, απλά ο μηχανικός επιβεβαιώνει αν έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στα απαιτούμενα έγγραφα, κάνει την απαιτούμενη ενημέρωση και εκδίδει νέο πιστοποιητικό.

Τι περιέχει;

 • τα στελέχη των Οικοδομικών Αδειών, Αδειών Δόμησης και λοιπών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, με τις αναθεωρήσεις και ενημερώσεις τους, καθώς και τα αντίστοιχα σχέδια (όπως κατόψεις, τοπογραφικό διάγραμμα, τομές, διάγραμμα δόμησης)

 • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

 • τον πίνακα χιλιοστών, εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστους χώρους

 • τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, εφόσον υπάρχουν, και τα αντίστοιχα σχέδια καθώς και το ΔΕΔΟΤΑ (Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου), την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή/και τη μελέτη στατικής επάρκειας

 • τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται

 • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί

 • τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχει.